MŠ REALIZUJE EVROPSKÝ PROJEKT


Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu “Inkluze II v MŠ Kelč” (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393).

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dále bude probíhat také další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oblastech:

–        polytechnické vzdělávání, čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv