MŠ Kelč REALIZOVALA EVROPSKÝ PROJEKT


Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze v MŠ Kelč“ (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827).

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dále bude probíhat také další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oblastech:

–         čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv