MŠ REALIZUJE EVROPSKÝ PROJEKT


Mateřská škola získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze III. v MŠ Kelč“ (č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018759).     

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Projekt je realizován v období od 1.3.2021 do 28.2.2023.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále bude probíhat vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení pedagogů z různých škol a projektový den ve škole.

msmt_letak_vyzva_02_20_080_a_081