Koncepce


KONCEPCE

Prioritou naší mateřské školy je zajistit pro děti, zaměstnance i rodiče takové prožitkové prostředí, kde si navzájem všichni naslouchají, dokáží si vyjít vstříc, vzájemně si pomáhají, respektují a jsou vůči sobě tolerantní.

 

MOTTO – „U nás svítí slunce a hřeje nás, i když venku prší a třeba je i mráz“

 

Symbolem Mateřské školy v Kelči se stalo slunce, které je předpokladem zdravého a radostného života. „Dítě se tak jako slunce stává centrem našeho pedagogického vesmíru a jeho potřeby určují oběh planet kolem něj – to jsou cíle, formy, metody a prostředky potřebné k jeho výchově a vzdělávání“.

|Jedním z důležitých aspektů při výchově a vzdělávání dětí je pro učitelky vytvoření přátelské a radostné atmosféry, kde se děti uvolní a cítí se dobře. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky. „Zdravý život plný slunce“– to je název našeho Školního vzdělávacího programu, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví. Zdůrazňuje právo dětí na porozumění, projevení lásky, trpělivost a respektování jeho osobnosti. Vzdělávání směřujeme k tomu, aby se dítě učilo chápat a plně prožívat svět kolem sebe, mělo chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, a bylo taktně uváděno do společnosti.

Mezi priority vzdělávání dětí v kelečské mateřince patří podpora zdravého životního stylu a pěstování kladného vztahu k přírodě a ekologii. Nejlépe a nejjednodušeji se děti učí pomocí přímých zážitků. Tato metoda se nám osvědčila. Jde o tzv. prožitkové učení. „Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“. Děti  třídí odpad, tvoří z PET lahví výrobky a  slaví Den země. Hodně času tráví v přírodě, ať už na vycházkách nebo při plnění různých ekologických programů – „Proměny naší jabloňky“, děti sledují jabloň na školní zahradě v průběhu čtyř ročních období, „Království řeky Juhyně“,  kdy se děti postupně seznamují s životem nejen pod vodní hladinou.

V rámci prožitkového učení navštěvují děti různá zařízení v obci, kde si můžou přímo „osahat“, jak a co funguje. Podívají se např. do zahradnictví, autoopravny, zemědělského družstva. Hasiči je provedou po zbrojnici a policisté zodpoví všetečné otázky. Něco zajímavého se jistě také dozví na besedách v místní knihovně. Přínosná je i spolupráce s odborným učilištěm. Spolupracujeme na výrobě vánočních věnců, dýňových strašidýlek. Zapojili jsme se do projektu OU „Poznej a chraň“, kdy děti sbíraly větvičky, vyráběly sovičky a nyní navštěvují nově vybudovanou naučnou stezku. Úzká je i spolupráce se základní školou, pravidelně navštěvujeme tělocvičnu ZŠ, školní akce. Do života dětí v mateřské škole často zapojujeme i rodiče, pořádáme tvořivé dílny, společné akce, výlety. Děti se také často prezentují na veřejnosti, vystupují s programem při kulturních akcích /Vítání občánků, posezení s důchodci aj./ Většina akcí pořádaných mateřskou školou souvisí s  tradicemi. Patří mezi ně vánoční a mikulášská besídka, rej čarodějnic, lampionový průvod, oslava Dne matek, dětský karneval, Den dětí a další. Obzory dětem rozšiřují také pravidelné návštěvy divadelních a filmových představení. Opravdovou slavností je rozloučení s předškoláky za účasti starosty Kelče, rodičů i zástupců základní školy. „Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo šťastné, optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život“.