Stravování


Omlouvání dětí ze stravování v mateřské škole.

Vždy den dopředu, nejpozději do 11:30 hodin:

– do určených sešitů  (v šatně dětí nebo u výdeje jídlonosičů)
– u vedoucí stravování
– telefonicky na číslech: 571 641 393  (jen ve vyjímečných případech)

Na základě platných právních předpisů je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit první den nepřítomnosti v MŠ a ten den má nárok na odebrání stravy za cenu finančního normativul  Neučiní – li tak, může být od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole naúčtováno stravné v plné výši (finanční normativ + mzdová a provozní režie).

Úhrada za stravné:

V měsíci září /nebo v měsíci, kdy je dítě přijato do MŠ/ se platí záloha na stravné ve výši součinu počtu dnů měsíce června příslušného školního roku a finančního normativu. Záloha je vyúčtována na konci školního roku a za měsíc červen se stravné neplatí. Případné přeplatky se vracejí po skončení školní docházky dítěte do MŠ.

Opakované neplacení stravného může být důvodem až k vyloučení dítěte z MŠ
(§ 35 školského zákona č. 561/2004, novela č. 82/2015).

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

  1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do konce následujícího kalendářního měsíce
  2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
  3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy – 225979272/0600 (popřípadě povoleným inkasem).
  4. ve výjimečných případech lze po dohodě s vedoucí školní jídelny úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Ceny stravného:

Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1. 9. do 31. 8. Děti mají nárok na školní stravování pouze v době jejich pobytu v mateřské škole a první den omluvené nepřítomnosti. V případě neodhlášení stravného má vedoucí ŠJ právo účtovat oběd za plnou cenu:

Děti do 6 let děti od 7 do 10 let
Pitný režim3,- Kč
Přesnídávka8,- Kč11,- Kč
Oběd15,- Kč17,- Kč
Celkem poloden. strav.26,- Kč28,- Kč
Odpolední svačinka 6,- Kč6,- Kč
Celkem celoden. strav. 32,- Kč34,- Kč
V Kelči dne 1.8.2017   Jarmila Jiříčková, vedoucí školního stravování, Mgr. Šárka Janečková, ředitelka MŠ