ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU- 1. ZÁŘÍ 2020


Milé děti, vážení rodiče,

prázdniny končí a my jsme rádi, že 1. září můžeme znovu otevřít naši nově zrekonstruovanou mateřskou školu. I když ještě probíhají poslední práce, úklidy a chystání, už se na všechny děti moc těšíme.

Provoz mateřské školy je od 6:30 – 16:00. Systém otevírání dveří funguje v tomto čase: 6:30 – 7:55 ; 11:40 – 12:30 ; 14:00 – 15:55. Prosíme, přivádějte děti nejpozději do 7:55 hod.

   Pokud potřebujete dítě odhlásit na určitý den, je možné nejpozději den předem do 11. hod. tímto způsobem:

 • PÍSEMNĚ DO SEŠITŮ V ŠATNÁCH
 • nebo na pevné lince:        571 641 393
 • nebo u vedoucí stravování: 571 641 394

Seznamy dětí, budou od dnešního odpoledne vyvěšeny na vstupních dveřích u každé třídy.


Prosíme, přečtěte si následující  “Bezpečnostní pravidla a pokyny”, které je potřeba na základě doporučení MŠMT a MZd dodržovat.

Bezpečnostní pravidla a pokyny pro nástup dítěte do MŠ Kelč (COVID-19) od 1. září 2020

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

 • Beru na vědomí, že Bezpečnostní pravidla a pokyny pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Další opatření se budou řídit vládními nařízeními („semafor“, …).
 • Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
 • Zákonný zástupce poučí své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.
 • Zákonný zástupce předá dítě třídní učitelce v co nejkratším čase a prostory MŠ neprodleně opouští.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce.
 • Při vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou náhradního oblečení uloženého v batůžku, tašce,…
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
 • Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Nový školní rok nám pomůže zahájit divadlo Smíšek s pohádkou “O neposlušných kůzlatech.

V úterý 8.září proběhne schůzka všech rodičů v 16. hod. ve 2. tř. “Ježečků”.

Další informace budou průběžně upřesňovány.